KOMPLEXNÉ VSTUPNÉ STOMATOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Pozostáva zo zostavenia anamnézy, z extraorálneho a intraorálneho vyšetrenia, z vyšetrenia pomocou zobrazovacích metód (röntgenologické vyšetrenie) prípadne z laboratórnych vyšetrení.

PREVENTÍVNE PREHLIADKY

Ide o vyšetrenie pri ktorom sa hodnotí celkový stav tvrdých ale aj mäkkých tkanív dutiny ústnej. Súčasťou je kontrola hygienických návykov a taktiež vyhotovenie intraorálnych bite-wing snímkou, ktoré slúžia na skorú detekciu medzizubných kazov. Dospelé osoby by mali absolvovať preventívne prehliadky raz ročne a detskí pacienti dvakrát ročne.

DENTÁLNA HYGIENA

Odborné čistenie chrupu, ktoré pozostáva v odstraňovaní supragingiválneho (nad ďasnom) ale aj subgingiválneho (pod ďasnom) zubného plaku a zubného kameňa, pigmentov a dráždivých faktorov. Čistenie prevádzame strojovo pomocou ultrazvuku a tiež ručne tzv. scalingom. Najdôležitejšou súčasťou je však praktický nácvik dentálnej hygieny, správna technika čistenia a používanie adekvátnych dentálnych pomôcok.

KONZERVAČNÁ STOMATOLÓGIA

Je odbor ktorý sa zaoberá ochorením tvrdých zubných tkanív, ich včasnou diagnostikou a terapiou týchto ochorení. K najčastejším chorobám zubov patrí zubný kaz (caries dentis) , zápal zubnej drene (pulpitis) a zápal závesného aparátu zubov (periodontitis). Cieľom konzervačnej stomatológie je v prvom rade predchádzať týmto ochoreniam správnymi stravovacími návykmi a orálnou hygienou. V prípade vzniku zubného kazu musí dôjsť k terapii zuba výplňou, ktorá zabezpečuje odolnosť, funkčnosť ale aj estetiku chrupu. Komplikáciou zubného kazu je invázia mikroorganizmov z tvrdých zubných tkanív – zo skloviny a dentínu do zubnej drene. V takomto prípade je ošetrenie zuba náročnejšie . Nutná je terapia koreňových kanálikov tzv. endodoncia.

ENDODONCIA

Alebo aj ošetrenie koreňových kanálikov je terapia, ktorá je v podstate posledným pokusom o záchranu zuba pred extrakciou-vytrhnutím. Prevádza sa vždy v lokálnej anestéze, základom je odstránenie kazových ložísk, odstránenie obsahu dreňovej dutiny a obsahu koreňových kanálikov, kde sa nachádzajú cievy a nervy, následné spriechodnenie koreňových kanálikov, ich dezinfekcia a zaplnenie pomocou gutaperče, čo je bio-kompatibilný inertný materiál. 

Takýmto postupom sa zub ,,umŕtvi.“ Znamená to, že už nie je pomocou ciev a nervov vyživovaný, stráca minerály a dochádza k jeho dehydratácii. Z tohoto hľadiska by sa mal vždy ešte takýto zub ošetriť ochrannou korunkou, aby nedošlo k jeho prasknutiu, či až odlomeniu.

Takto správne ošetrený zub funkčne spĺňa všetky požiadavky v dutine ústnej a môže byť takmer rovnocenný s vitálnymi zubami.

ESTETICKÁ STOMATOLÓGIA

Atraktivita človeka je dotváraná vo veľkej miere aj samotným úsmevom. Dôležitý je prvý dojem, ktorý potom ovplyvňuje aj ďalšiu psychosociálnu integráciu. Veľmi častým výkonom v zubnej ambulancii, ktorý prispieva ku korekcii estetiky je bielenie zubov.

Na trhu sú rôzne bieliace prostriedky, ktoré sú voľne dostupné alebo sú vyhradené pre ordinačné použitie. V prípade voľne dostupných prípravkov je účinok výrazne nižší a skôr hraničí s poškodením tvrdých zubných tkanív. O používaní takýchto prípravkov je správne poradiť sa so zubným lekárom. Do odboru estetiky sa radia aj zubné fazety, tzv. veneer je typ korunkovej náhrady, ktorá sa zhotovuje do frontálneho (predného) úseku chrupu. Slúžia na korekciu diskolorácií, tvarových anomálií zubov. Ich výhodou je maximálne vysoká estetika a minimálna strata vlastných tvrdých zubných tkanív.

PROTETICKÁ STOMATOLÓGIA

Je odbor stomatológie, ktorý sa zaoberá náhradou časti alebo celého chrupu. Cieľom je čo najlepšia obnova mastikačnej (žuvacej), fonačnej a estetickej funkcie a tiež prevencia poškodenia ostatných štruktúr celého stomatognátneho systému. Takáto rehabilitácia má pre pacienta aj veľký psychosociálny dopad. Ku korekcii stavu sa využívajú zubné korunky, mostíky, implantáty, ale aj celkové, či čiastočne snímateľné náhrady.

PEDOSTOMATOLÓGIA

Problematika zubov detského chrupu je rovnako rôznorodá ako u dospelých. Týka sa pacientov od narodenia až po dovŕšenie 18 roku veku. Etiológia zubného kazu sa taktiež od dospelých nijako nelíši. Je ňou mäkký mikrobiálny povlak- zubný plak. Je hrubou chybou myslieť si, že o mliečne zuby nie je potreba starať sa, pretože môže dôjsť ku komplikáciám, či už vo forme zápalov alebo predčasných extrakcií, ktoré následne vedú k problémom s trvalými zubami.

 

U detí rozoznávame dentíciu dočasnú (mliečne zuby) a dentíciu trvalú (stále zuby). Určitý čas má dieťa dentíciu zmiešanú, kedy sa v ústach nachádzajú dočasné aj trvalé zuby. Prítomnosť rodičov pri preventívnej prehliadke je extrémne dôležitá, pretože práve rodič je zodpovedný za stav chrupu svojho dieťa. Pri vyšetrení dostáva rodič dôležité informácie čo sa týka stravovacích návykov ale aj inštruktáž správneho čistenia zubov.

CHIRURGICKÉ VÝKONY

Ide o extrakcie zubov (vytrhnutie zubov) so zlým biologickým faktorom, zuby po fraktúrach koreňa, či kompromisné zuby.   

OŠETRUJÚCI LEKÁRI

MDDr.  Dominika Szabová 

Mgr.Dáša Bilčíková – zubná asistentka

0907 167 255 

info@fasadent.sk 

Dental symphony s.r.o.

Štefana Moyzesa 26
Sereď 926 01

Parkovať u nás môžete na bezplatnom parkovisku priamo pred budovou ambulancie. 

Fasadent sídlo